Skip links

Huisregels WAVES

Toepasselijkheid

Deze huisregels zijn van toepassing op een ieder die WAVES bezoekt op 19 – 23 juni 2019 te Texel (strand bij Paal 17).

Algemeen

Volg altijd de aanwijzingen op van de door de organisatie van WAVES aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie of de door de organisatie aangewezen personen.

Toegang tot WAVES

Toegang tot WAVES is vrij toegankelijk. Er is aldus geen toegangsbewijs vereist.

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van WAVES dan dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers te weigeren indien de maximale capaciteit van het evenemententerrein is bereikt.

Een ieder die zich op de locatie bevindt, moet zich kunnen legitimeren.

Voor het bezoeken van het evenement hanteert WAVES geen minimumleeftijd, echter voor bezoekers van 16 jaar of jonger geldt dat zij moeten worden begeleid door een volwassene.

Het is op WAVES voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt direct verwijdering van het terrein. Op verzoek van bar personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

Roken is op WAVES alleen toegestaan in de openlucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Bezoekers jonger dan 18 jaar kunnen op dit Evenement geen tabak kopen.

De door de organisatie van WAVES aangewezen personen hebben het recht om een ieder die toegang wenst tot, of zich op de locatie bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. In beslag genomen voorwerpen worden voor risico van de eigenaar opgeslagen tot na afloop van het bezoek aan het gebouw, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV bij WAVES gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en de locatie wanneer daartoe aanleiding is. Binnen WAVES verstaan we onder visiteren en POV: Visiteren: Controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. POV: Oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:

1. etens- en drinkwaren;

2. gevaarlijke voorwerpen, waaronder (verdedigings-) wapens zoals pepperspray en smurfenspray, messen, glas- en/of blik (bijv. parfum en deodorant);

3. (soft/hard)drugs en alcohol;

4. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;

5. skates, fietsen, steps, skateboards etc.;

6. (huis)dieren;

7. professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfie-sticks;

8. bankjes, klapstoelen (of welke vorm van stoelen dan ook, rugzakstoelen uitgezonderd);

9. tassen groter dan A4-formaat;

10. paraplu’s

en alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de organisatie van WAVES en de door de organisatie van WAVES aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde;

Het gebruik van drones boven land en water van het Ronde van Texel en WAVES evenemententerrein is ten strengste verboden;

Het uitdragen van (geloofs- of politieke) overtuigingen, het houden van demonstraties of dragen van voetbalclubuitingen en motorclubuitingen is niet toegestaan;

Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van WAVES is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van de organisatie is verkregen.

De organisatie van WAVES behoudt zich het recht voor bezoekers zonder opgave van redenen de toegang tot WAVES te ontzeggen, zonder dat deze personen recht hebben op vergoeding van schade.

Opnamen

Op het festivalterrein is het een ieder niet toegestaan om voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.

WAVES is bevoegd foto en video-opnamen te maken voor commerciële doeleinden. Door toetreding van het festivalterrein gaat u hiermee akkoord.

Calamiteiten

Een ieder die zich op de locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.

De organisatie van WAVES is gerechtigd om de locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Geen schadevergoeding

Het bezoeken van WAVES geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook.

Ontzegging toegang en verwijdering

De door de organisatie van WAVES aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan de huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de locatie te verwijderen.

Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de organisatie van WAVES aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Wijziging

WAVES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van WAVES te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.